Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministerstwa Edukacji i Nauki • „Perfect Science” programme founded by the Ministry of Education and Science.

 

← powrót do panelu głównego konferencji

 

Zespół problemowy:

Oddziaływanie uniwersytetu na środowisko

Specyfika akademicka zaznacza się w tym, że działamy w przestrzeni aktywności naukowej pracowników uczelni wyższych, którzy swój czas w uczelni dzielą na pracę naukową, edukacyjną i organizacyjną na rzecz wspólnoty akademickiej w wymiarze lokalnym i ponadlokalnym. Ową specyfikę odzwierciedlają zmiany, jakim w ostatnich latach podlegają instytucje akademickie.  Powodują one pojawienie się wielu nowych zjawisk organizujących środowisko rozumiane jako wspólnota akademicka, często w nieprzewidywalnym wymiarze. Gdy dołączymy do tego coraz bardziej widoczną polaryzację poglądów, nie tylko na zadania i oczekiwania wobec szkolnictwa wyższego, lecz także kadry akademickiej i samych studentów, otwiera się interesująca przestrzeń na stawianie pytań, prowadzenie namysłu nad współczesnym znaczeniem  utrzymania dostojeństwa uniwersytetu, o czym tak pięknie przed laty pisał prof. Kazimierz Twardowski.

Słowa znanego wykładu profesora Twardowskiego jednoznacznie wskazują, że edukację akademicką postrzegano (należy mieć nadzieję, że nadal tak jest) jako rzeczywistość społeczną, na którą składa się wielość procesów osobotwórczych ważnych zarówno dla kondycji naukowej i moralnej całego środowiska szkoły wyższej, jak i istotnych dla społeczności, w obszarze której osadzony jest (promienieje) uniwersytet. Jakość wzajemnych relacji nauczycieli akademickich i studentów oraz ich oddziaływanie na otaczającą społeczność lokalną i ponad lokalną wpisują się w  społeczną misję uczelni i jej istotne funkcje.

Życie uniwersytetu, praktykowane na co dzień, kształtowane także poprzez przebywanie w specyficznej atmosferze, którą kreują tradycja uczelni, jej historia, zwyczaje, charakterystyczny sposób organizacji wewnętrznej i realizowanego procesu kształcenia w połączeniu z oczekiwaniami środowiska zewnętrznego (społecznego) tworzą wyjątkową przestrzeń oddziaływania  wspólnoty akademickiej.

Zapraszając do dyskusji oraz głębokiego namysłu nad zasygnalizowanymi obszarami, należy wskazać szeroką i otwartą perspektywę refleksji nad współczesną jakością środowiska uniwersyteckiego na rubieżach, jego siłą i dostrzegalną słabością. W pracach zespołu w sposób szczególny chcemy skupić się na następujących polach problemowych:

  1. Uniwersytet – jaka (czy) akademicka wspólnota?
  2. Tradycyjny „duch”, „etos” a współczesne przemiany tożsamości uniwersytetu.
  3. Kultura uniwersytetu a kultura jakości środowiska akademickiego.
  4. Student jako uczestnik wspólnoty.
  5. Innowacje oddolne budujące sieci uspołecznionego uniwersytetu/społeczna odpowiedzialność uniwersytetu.